فرم ثبت نظر داوریلطفا نام و نام خانوادگی را وارد نمایید.
سنجه یک: تبیین دقیق اقدام (شرح دقیق، عینی و مستند شیوه اجرا ، منابع و مراجع مورد استفاده، جامعه مخاطب)
سنجه دو: گستره اعمال اقدام (وسعت عملکرد یا اثر گذاری بر حسب جغرافیا، کاربرد...)
سنجه سه: تببین دقیق و مستند شواهد میزان موفقیت و اثر بخشی اقدام در محافظت از محیط زیست در حیطه عملکرد مشخص شده
سنجه چهار: آیا اجرای اقدام مربوطه به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است؟
سنجه پنج: تبیین دقیق و مستند میزان کاربرد یا الگو برداری توسط سایرین شرکت ها، سیاستگزاران و مدیران ارشد مرتبط ( سهولت اجرای اقدام مربوطه برای مخاطب مورد نظر)
سنجه شش: میزان نوآوری در قیاس با روش ها یا محصولات مشابه
سنجه هفت: آیا اقدام ابداع شده تجاری سازی شده است
سنجه هشت: تبیین دقیق و مستند اقدامات ترویجی انجام شده برای گسترش تجربه موفق به ذیربطان و سایر بخش های دولتی و خصوصی مرتبط جهت بهره برداری